badanie usg

Rodzaje mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy mają kształt kulistych tworów umiejscowionych w obrębie macicy. W zależności od ich umiejscowienia wyróżnia się różne rodzaje mięśniaków.

Te, które wpuklają się do światła jamy macicy zwane są podśluzówkowymi zaś te zlokalizowane pod błoną okrywającą macicę od zewnątrz – podsurowicówkowymi. Z kolei mięśniaki umiejscowione wewnątrz ściany macicy nazywamy śródściennymi. Mięśniaki macicy niekiedy tworzą ruchome uszypułowane guzy mogące sugerować guzy jajników. Ich umiejscowienie wpływa zarówno na objawy jakie ze sobą niosą, jak i na optymalny sposób ich leczenia.

Rycina. Schematyczne przedstawienie rodzajów mięśniaków w zależności od ich umiejscowienia

Mięśniaki macicy rzadko występują jako pojedyncze guzy (zaledwie ok. 10% przypadków). Zazwyczaj jest ich kilka a nawet kilkanaście. Mają różne rozmiary: od poniżej centymetra średnicy do wielkości piłki futbolowej a nawet większej. Najczęściej jednak nie przekraczają 10-12 cm.

Gdy w macicy jest wiele mięśniaków lub pojedynczy mięśniak jest dużych rozmiarów, zatraca ona swój fizjologiczny kształt i wielkość. Mówimy wtedy o macicy mięśniakowatej, która może nawet sięgać znacznie powyżej wysokości pępka.

Niektóre mięśniaki podśluzówkowe mogą przybierać polipowaty uszypułowany charakter wzrostu. Zmiany takie mogą rozciągać szyjkę macicy, wychodząc z jej kanału do pochwy, a sporadycznie nawet przed szparę sromową na zewnątrz. Określa się je jako mięśniaki rodzące.

Pomimo iż mięśniaki macicy są zazwyczaj zmianami łagodnymi, lekarz decydując o rodzaju postępowania terapeutycznego, zawsze powinien wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia ich postaci złośliwej tj. mięsaka. Mięsaki należą do rzadkości.

Jakkolwiek nie wiadomo dokładnie, jak często dochodzi do przemiany mięśniaka w mięsak, częstość tego zjawiska oszacowano na mniej niż l na 100 przypadków. Mięsaki częściej występują u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Charakteryzują się wówczas gwałtownym wzrostem i objawiają bolesnością oraz obfitymi krwawieniami z macicy.

Rodzaje mięśniaków macicy

W zależności od lokalizacji mięśniaki macicy dzieli się na podśluzówkowe, czyli rosnące do jamy macicy, śródścienne, czyli rosnące w ścianie macicy) oraz podsurowicówkowe, czyli rosnące na zewnątrz macicy.

Mięśniaki podśluzówkowe i podsurowicówkowe mogą być uszypułowane, czyli połączone z macicą tylko przez wąską szypułę naczyniową. Mięśniaki podśluzówkowe mogą być usuwane drogą histeroskopii, czyli przy pomocy endoskopu, który wprowadza się do jamy macicy przez kanał szyjki macicy. W przypadku obecności dużego podśluzówkowego mięśniaka macicy konieczne może być wykonanie dwuetapowej histeroskopii lub nawet usunięcie całego trzonu macicy.

Z kolei mięśniaki śródścienne i podsurowicówkowe zazwyczaj usuwane są operacyjnie po otwarciu jamy brzusznej, chociaż w niektórych przypadkach mogą też być usuwane laparoskopowo.

Fot. 1. Obraz przedstawia dużego mięśniaka podśluzówkowego (czerwone strzałki) w jamie macicy – może on wymagać wykonania histeroskopowej resekcji w 2 etapach – zwykle w odstępie kilku miesięcy.
Fot. 2. Widoczny jest niewielki mięśniak podśluzówkowy (białe strzałki) w jamie macicy oraz mięśniak śródścienny w obrębie tylnej ściany trzonu macicy (czerwone strzałki).
Fot. 3. Obraz przedstawia przekroje (w dwóch prostopadłych płaszczyznach) przez niewielkiego mięśniaka podsurowicówkowego, rosnącego na zewnątrz macicy.

U jednej pacjentki mogą występować równocześnie różne rodzaje mięśniaków macicy. Na prezentowanym obrazie uzyskanym w trakcie przezpochwowego badania ultrasonograficznego widoczne są trzy mięśniaki: podśluzówkowy, wypełniający jamę macicy (czerwona strzałka), śródścienny, znajdujący się w obrębie ściany macicy (zielona strzałka), oraz podsurowicówkowy, rosnący na zewnątrz macicy (niebieska strzałka).